Јавним предузећем за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак руководи директор. Надзорни одбор предузећа врши надзор над законитошћу рада директора.

Директор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак води пословање предузећа, заступа предузеће, стара се о законитости рада предузећа, доноси акт о систематизацији уз сагласност Надзорног одбора и врши друге послове утврђене Законом и Статутом предузећа. Директора ЈП "Градац" именује Градоначелник Града Чачка, а сагласност на Одлуку Градоначелника даје Скупштина града Чачка. Директор се бира на четири године и може бити поново биран на исту функцију. Од новембра 2015. године функцију директора ЈП "Градац" обавља Драган Вукајловић, дипл. инж. грађевине. Заменик директора је Зорица Суботић Чоловић, дипл. инж. архитектуре.


Организационе јединице за организовање и извршење послова које чине делатност предузећа су два сектора и то урбанистичко - технички сектор и економско - правни сектор.

У оквиру Урбанистичко-техничког сектора раде четири службе и то:

Сектором руководи, Милош Чекановић, дипл. инж. грађевине.


У оквиру Економско -правног сектора раде четири службе и то:

Сектором руководи,  Раде Рајић дипл. правник.