Руководство

Надзорни одбор ЈП "Градац" броји три члана, од којих два бира Скупштина Града, а један члана је биран из реда запослених ЈП "Градац".

Чланови Надзорног одбора су: 

Рајко Баралић - председник - представник оснивача

Дејан Рашић - члан - представник оснивача

Наташа Стругаревић - члан - представник запослених

 1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
 2. усваја извештај о степену реализације програма пословања;
 3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
 4. надзире рад директора;
 5. врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
 6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
 7. утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
 8. доноси статут уз сагласност оснивача;
 9. одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
 10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
 11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;
 12. именује извршне директоре јавног предузећа;
 13. закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа, односно уговоре о раду са извршним директорима предузећа;
 14. врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Милан Бојовић - биографија

Милан Бојовић

Рођен је 1977. године у Чачку.

По занимању је дипломирани економиста.

Од 2001. до 2003. године био је запослен у предузећу „ЦЕР“ Чачак, након чега је био запослен у Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак на радним местима оператер информационих система, саветник за запошљавање и саветник за развој предузетништва.

Функцију помоћника градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуру обавља од 2014. године у три мандата. У том периоду, поред учешћа у реализацији великог броја значајних инфраструктурних пројеката, обављао је и бројне функције од којих су најзначајније:

 • Руководилац стручног тима за заштиту и спасавање од поплава на територији града Чачка,
 • Представник града Чачка у Пословном одбору за праћење реализације Уговора о удруживању средстава за изградњу бране са акумулацијом „Ариље – профил Сврачково“,
 • Председник комисије за праћење активности на ревитализацији и санацији канала за наводњавање „Парменац – Катрга“,
 • Координатор и члан стручног тима за остваривање сарадње између градова и општина у сливу Западне Мораве у области смањења ризика од природних катастрофа,
 • Члан радне групе за израду Плана имплементације и извештаја о извршењу Стратегије одрживог развоја града Чачка,
 • Координатор радне групе за израду Плана инфраструктурног развоја града Чачка за период 2020. – 2022. године,
 • Члан радне групе за израду Програма развоја туризма града Чачка за период 2019. – 2024. године,
 • Председник стручног тима за предузимање радњи које претходе поступку давања концесије за обављање јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка,
 • Члан бројних радних тела за реализацију инфраструктурних пројеката од националног значаја: Ауто – пут „Прељина – Паковраће“, Моравски коридор, брза саобраћајница „Мрчајевци – Крагујевац“,
 • Члан радне групе Владе Републике Србије за развој Овчарско – кабларске клисуре,
 • Члан радне групе Владе Републике Србије за утврђивање авио линија од јавног интереса,
 • Председник Локалног савета за запошљавање,
 • Председник комисије за обнову оштећених стамбених објеката у оквиру пројекта Европске уније „Пружање подршке у обнови поплављених домаћинстава и локалне привреде у Србији“,
 • Председник комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама,
 • Члан преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе,
 • Члан бројних организационих одбора различитих манифестација, од којих су најзначајније: Дани патријарха Павла, фестивал „Прича“ и „Купусијада“ у Мрчајевцима,
 • Члан управног одбора Међуопштинске организације слепих и слабовидих
 • Члан управног одбора стонотениског клуба „Борац“ Чачак         

Пре именовања на функцију помоћника градоначелника био је одборник у Скупштини града Чачка и заменик шефа одборничке групе. У ранијем периоду, поред бројних активности, обављао је и функцију председника надзорног одбора ЈП “Градац“.

Полазник је великог броја обука и семинара, од којих је један од најзначајнијих пројекат „500 младих политичких лидера у Србији“ у организацији Београдског фонда за политичку изузетност.

Ожењен је Душицом Белић Бојовић, дипломираним економистом, запосленој у Националној служби за запошљавање. Отац је две дивне девојчице, Јулијане и Јоване.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb