Служба за припрему и надзор

Служба за припрему и надзор над радовима на јавним путевима и јавним површинама:

 • Учествује у изради предлога годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања јавних путева;
 • Обавља активности на реализацији усвојених програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања јавних путева;
 • Сачињава потребну документацију за уступање радова, услуга и добара путем јавне набавке, а које су планиране планом набавки за потребе реализације програма рада из надлежности службе;
 • Врши увођење извођача радова у посао, води стручно - технички надзор (вршење прегледа и овера грађевинског дневника, грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, обрачуна разлике у цени, рачуна) над извођењем радова од стране добављача и јавних комуналних предузећа;
 • Ажурно прати извршавање свих уговорених послова са редовним извештавањем претпостављених о свим показатељима извршења (физичким, финансијским и са становишта квалитета извршених радова);
 • Врши праћење стања изграђених објеката у гарантном року, евидентира недостатке за рекламације;
 • Припрема и доставља потребну документацију Служби за катастар непокретности ради евидентирања изграђених објеката;
 • Учествује у изради и ажурирању базе података о објектима из надлежности службе у оквиру јавног предузећа (јавних путева, саобраћајне сигнализације, јавног осветљења, атмосферске канализације, водотока II реда и др.);
 • Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе;
 • Припрема и доставља податке из делокруга рада службе за потребе развоја ГИС базе предузећа;
 • Израђује периодичне и годишње извештаје о раду службе;
 • Врши и друге послове за које служба располаже потребним капацитетима;
 • Учествује у припреми аката које доноси локална самоуправа, а који се односе на област рада службе (Одлука о комуналном реду и општем уређењу, Одлука о путевима и др.).

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb