Служба за обраду и издавање техничких услова

Служба за обраду и издавање техничких услова:

  • Врши израду техничких услова са аспекта прикључења на јавне путеве и атмосферску канализацију у склопу електронске обједињене процедуре;
  • Преузима захтеве за издавање услова, сагледава захтеве према категорији објеката, утврђује висине такси за издавање услова и израђује профактуре;
  • Врши локацијско сагледавање увидом у планове, а по потреби утврђује чињенично стање изласком на терен;
  • Потписује обрађени предмет и упућује исти кроз поступак обједињене процедуре;
  • Прати промену прописа из предметне области и координира обраду предмета са надлежним управама и предузећима;
  • Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb