Служба за правне послове и грађевинско земљиште

Служба за правне послове и грађевинско земљиште обавља следеће послове:

У оквиру правних послова: израда нацрта општих аката. Припрема и обједињавање програма и планова предузећа. Иницирање поступака и заступање пред судовима, градским управама (експропријација, извлашћење грађевинског земљишта и др.) и другим органима. Припрема материјала и организација, надзорног одбора, комисија и евентуално других органа предузећа. Израда свих врста уговора. Израда нацрта и предлога аката везаних за делатност предузећа, које доносе органи града.

У оквиру послова везаних за грађевинско земљиште: Идентификација расположивог јавног и осталог неизграђеног грађевинског земљишта и његово вредновање. Послови на припреми локација у смислу парцелација, опремања и других активности које се од стране предузећа процене као оправдане. Припрема описа послова који ће се уговарати за потребе службе преко јавних набавки. Израда и спровођење програма отуђења и давања у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини ради изградње објеката. Израда и спровођење годишњих програма давања и закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта на одређено време у складу са програмима постављања привремених објеката. Вредновање локација и пружање информација потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе). Припрема предлога аката које доносе надлежни органи града из области уређивања и коришћења грађевинског земљишта, израда обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта и припрема уговора са инвеститорима. Вредновање локација и пружање информација потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе). Обрада и припрема материјала за органе управљања и друге органе из области уређивања и коришћења грађевинског земљишта. Сарадња са осталим службама предузећа. Остали послови за које служба располаже потребним капацитетима. Ажурно и континуирано праћење извршења свих послова у служби, редовно и годишње извештавање о извршењу програма. Припрема документације и предлога за покретање спровођења поступка експропријације у имовинско - правном поступку код надлежних органа ради прибављања грађевинског земљишта. Послови безбедности и здравља на раду.

Припрема и достављање података из делокруга рада службе за потребе развоја ГИС базе предузећа.

Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb