Служба за ГИС

Служба за географско информациони систем – ГИС, јавно осветљење и светлосну саобраћајну сигнализацију обавља следеће послове:

  • Израда, одржавање и ажурирање, као и развој ГИС-а (географски информациони систем) базе података предузећа;
  • Праћење програма и процедура који омогућавају прикупљање, обраду, чување, анализу и приказивање просторних података;
  • Активно учествује, организује и одржава комуникацију са локалним органом управе као и са другим субјектима који имају утицаја на израду ГИС-а (јавна предузећа, установе и други субјекти);
  • Ажурно прати извршење послова у служби;
  • Израда потребне документације за уступање радова, услуга и добара путем јавне набавке, а које су планиране планом набавки за потребе одржавања јавног осветљења и светлосне саобраћајне сигнализације, увођење извођача радова у посао, вођење стручно - техничког надзора (вршење прегледа и овера грађевинског дневника, грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, обрачуна разлике у цени, рачуна) над извођењем радова од стране пружаоца услуга, ажурно праћење извршавања свих уговорених послова са редовним извештавањем претпостављених о свим показатељима извршења (физичким, финансијским и са становишта квалитета извршених радова);
  • Периодично и годишње извештавање о раду службе;
  • Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb