Служба за припрему и надзор водотоковима

Служба за праћење и надзор радова на водотоковима другог реда обавља следеће послове:

 • Учествује у изради предлога програма уређивања водотока другог реда;
 • Сачињава потребну документацију за уступање радова, услуга и добара путем јавне набавке, или непосредне погодбе, а које су планиране планом набавки за потребе реализације програма рада из надлежности службе;
 • Учествује у припреми уговора за све послове које ради служба са изабраним извођачем радова, добављачем добара или пружаоцем услуге;
 • Припрема пројектне задатке и врши праћење израде пројеката, до прибављања одобрења за извођење радова;
 • Врши пријаву почетка радова, увођење извођача радова у посао, врши стручно технички надзор (вршење прегледа и овера грађевинског дневника, грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, калкулација цена и обрачуна разлике у цени, рачуна) над извођењем радова;
 • Врши ажурно праћење стања водотока другог реда, формирање и ажурирање базе података о објектима из надлежности службе;
 • Припрема и доставља податке из делокруга рада службе за потребе развоја ГИС базе предузећа;
 • Израђује периодичне и годишње извештаје о раду службе;
 • Ради на другим пословима за које служба располаже потребним капацитетима;
 • Учествује у припреми аката које доноси локална самоуправа, а који се односе на област деловања службе (Одлука о одржавању водотока другог и нижег реда и др.);
 • Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb