Служба за пројектовање

Служба за пројектовање обавља следеће послове:

  • Израда урбанистичко техничких докумената (Урбанистички пројекат, Пројекат парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања, Елаборат исправке границе - (Израда и овера катастарско-топографског плана (Пријава теренских радова, наручивање потребних катастарских података и др. од РГЗ путем Е-шалтера; теренско прикупљање података (снимање топографског плана); припрема докумената за прибављање копије плана и извода из листа непокретности за катастарске парцеле у обухвату пројекта (РГЗ - Е шалтер); припрема докумената за прибављање информације о локацији (ГУ за урбанизам); прикупљање података о постојећем стању на терену и анализа истих са аспекта урбанистичких показатеља; припрема докумената за прибављање услова и других значајних података за израду пројектне документације од имаоца јавних овлашћења. институција и др.; упоредна анализа постојећег стања смерница из планског акта којим је обухваћена локација, захтева пројектног задатка као и напред поменутих услова; израда идејних архитектонских решења објекта; израда графичких, аналитичко - геодетских и текстуалних прилога у складу са важећом законском регулативом. Припрема пројекта за доставу Градској управи за урбанизам на потврђивање. Присуство на седници Комисије за планове (за урбанистички пројекат); Израда пројектне документације; Идејни пројекат (ИДП), Идејно решење (ИДР), Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), Пројекат за извођење (ПЗИ) и Пројекат изведеног објекта (ПИО) у складу са законском регулативом и надлежностима предузећа; Пројекат партерног уређења, Пројекат саобраћајнице са пратећом инфраструктуром; Пројекти за линијске инфраструктурне објекте - Пројекат саобраћајнице, Пројекат саобраћајне сигнализације, Пројекат привремене саобраћајне сигнализације, Пројекат хидротехничких инсталација (атмосферска канализација), Пројекат електротехничких инсталација (јавно осветљење); Израда пројектне документације, зависно од врсте пројекта - Израда и овера катастарско - топографског плана; припрема докумената за прибављање копије плана и извода из листа непокретности, припрема докумената за прибављање информације о локацији, припрема докумената за прибављање услова и других значајних података за израду пројектне документације од имаоца јавних овлашћења, различитих институција, организација и др; Израда свих делова графичких и текстуалних прилога пројектне документације у складу са важећом законском регулативом за прибављање локацијских услова, решења о одобрењу за извођење радова, грађевинске дозволе, употребне дозволе; Перманента међусобна координација главног пројектанта и свих чланова стручног тима који учествују у изради пројектног решења, на усаглашавању појединачних области;
  • Давање мишљења са аспекта саобраћајница за озакоњење објеката;
  • Геодетски послови.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb