Служба за нормативне и радноправне послове

Служба за нормативне и радноправне послове обавља следеће активности:

Послови из области радних односа (израда уговора о раду, анекса уговора, решења о правима и обавезама запослених и сл.). Израда уговора и општих аката (израда нормативних аката, уговора са оснивачем, јавним и другим предузећима и др.). Израда тужби, одговора на тужбе, предлоге за извршења и других поднесака за потребе судских и других поступака, израда решења о надзору. По решењу директора обавља послове везане за имплементацију система финансијског управљања и контроле, решењем именује лица за имплементацију система ФУК; Учествује у припреми и планирању јавних набавки, одређује начин и поступак јавних набавки и њихово спровођење у складу са Програмом пословања, Планом јавних набавки и Законом о јавним набавкама.

Учествује у изради интерног акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар предузећа, а нарочитоначин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењеневредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавненабавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролујавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Припрема податке и учествује у изради планова пословања и програма рада предузећа. Ажурира комплетне податке ради увећања и наплате извора прихода (накнаде за употребу пута). Ажурира документацију у бази података обвезника накнаде у циљу редовне наплате потраживања, утужења, опомена и принудне наплате потраживања. Израђује решења о утврђивању обавезе за плаћање накнаде и решава по појединачним захтевима и жалбама у првом степену.

Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb