Служба за просторно и урбанистичко планирање

Служба за просторно и урбанистичко планирање обавља следеће послове из делатности предузећа:

 • Израда просторних и урбанистичких планова:
  • Сарадња са ГУ за урбанизам у току припреме доношења Одлуке о изради планског документа;
  • Израда планске документације у фазама, у складу са важећом законском регулативом;
 • Израда анализа, истраживања, студија и програма из области просторног и урбанистичког планирања. Израда програма плана за потребе доношења одлука о изради просторних и урбанистичких планова;
 • Израда техничких услова за израду планова са аспекта јавних путева, атмосферске канализације и јавног осветљења;
 • Праћење и проучавање појава и промена у простору. Прикупљање, обрада, чување, публиковање и издавање података од значаја за уређење простора и вођење информационе основе о простору;
 • Геодетски послови за потребе предузећа;
 • Сарадња са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе;
 • Други послови који произилазе из делатности предузећа, а за које служба располаже потребним капацитетима;
 • Ажурно праћење извршења послова у служби. Периодично и годишње извештавање о раду службе;
 • Учешће у раду Комисија основаних од стране локалне самоуправе;
 • Oбавља послове пројектовања и надзора за потребе предузећа према врсти лиценце запослених у служби.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb