Служба за рачуноводствене послове

Служба рачуноводствених послова обавља следеће послове:

Учествује у припреми и изради Планова и програма пословања - финансијског плана предузећа. Учествовање у припреми програма уређивања грађевинског земљишта. Врши све финансијско - рачуноводствене послове. Врши аналитичке послове. Врши утврђивање прихода, расхода и резултата пословања (израда периодичног и коначног обрачуна). Врши контролу исправности документације на основу које се стварају обавезе за предузеће. Врши фактурисање по основу уговорених прихода. Врши усаглашавање обавеза и потраживања са дужницима и повериоцима. Врши измирење обавеза и давање инструмената плаћања у складу са законом. Обезбеђује ажурност документације у пословању предузећа. Врши контролу финансијских токова и њихово усмеравање на основуприоритета утврђених програмом уређивања грађевинског земљишта.

Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb